Projekty-Jerzy-Engel-Logo-Strona-Thumb-Tomek-Klamczynski

Projekt logo i strona internetowa dla Jerzego Engela

Projekt logo i strona inter­ne­towa opra­co­wane na zle­ce­nie Jerzego Engela, pol­skiego pił­ka­rza, tre­nera i dzia­ła­cza pił­kar­skiego, który w 2002 roku wywal­czył awans repre­zen­ta­cji pol­ski piłki noż­nej do fina­łów XVII Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Korei Południowej i Japonii.

Strona internetowa Pracowni Fryzjerskiej pf38

Strona internetowa Pracowni Fryzjerskiej pf38

Pracownia Fryzjerska pf38 funk­cjo­nuje na rynku od 2007 roku i znaj­duje się w ści­słej czo­łówce branży fry­zjer­skiej na rynku kie­lec­kim. Dla Pracowni Fryzjerskiej pf38 opra­co­wa­łem respon­sywną stronę inter­ne­tową opartą na sys­te­mie zarzą­dza­nia tre­ścią Wordpress.