Strona internetowa Pracowni Fryzjerskiej pf38

Strona internetowa Pracowni Fryzjerskiej pf38

Pracownia Fryzjerska pf38 funk­cjo­nuje na rynku od 2007 roku i znaj­duje się w ści­słej czo­łówce branży fry­zjer­skiej na rynku kie­lec­kim. Dla Pracowni Fryzjerskiej pf38 opra­co­wa­łem respon­sywną stronę inter­ne­tową opartą na sys­te­mie zarzą­dza­nia tre­ścią Wordpress.